Szakértői Bizottsági Vizsgálat

Utoljára frissítve: 2018 augusztus 8.

Mi fog történni a vizsgálaton? Mit kérhetek? Ott lehetek a gyerekemmel? Egyet kell értenem a kiadott véleménnyel?

Muszáj azzal kezdenem, hogy ez a bejegyzés nem a Pedagógiai Szakszolgálatok, vagy az azok ernyője alatt dolgozó Szakértői Bizottságok kárhoztatása. Személyesen ismerek olyan szakembereket, akik Szakszolgálatoknál dolgoznak és az egész életük az autista gyerekek segítségéről szól.

Ugyanakkor fontos értenünk, hogy mit kérhetünk egy Szakértőitől és mit nem. Mikor fordulhatunk mi a Bizottsághoz és mi van akkor, ha az intézmény küldi oda a gyerekünket?

Az előző bejegyzésben írtunk arról, hogy a szülő is kérheti a Szakértői Bizottsági vizsgálatot. Azonban az intézmények (óvoda, iskola) is fordulhatnak a Bizottsághoz. A szülőt ebben az esetben is értesíteni kell, és a vizsgálat a szülő egyetértésével indul. Vannak olyan esetek, amikor úgy érzi egy szülő, hogy a küldő intézmény feleslegesen vegzálja a gyereket, a családot. Úgy gondolom ilyenkor is együtt kell működni a Bizottsággal. A vizsgálat során ugyanis tere van annak, hogy a család, a gyermek is elmondja, hogy ő hogyan látja a helyzetet.

A szülő végig jelen lehet a vizsgálaton – annak zavarása nélkül. Tehát, ha a gyerek nélkülünk még a küszöböt sem akarja átlépni, akkor nyugodtan hivatkozzunk erre. (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről) Mivel minden éremnek két oldala van: ha a gyerkőc simán besétál anya /apa nélkül, és a szakemberek úgy ítélik, hogy egy adott vizsgálatot jobban el tudnak végezni a szülők jelenléte nélkül, akkor azért higgyük el nekik.

Fontos momentum a vizsgálat során (amennyiben ez a vizsgálat célja) a megfelelő óvoda vagy iskola kiválasztása a szülővel együtt. Elvileg a Bizottságoknak rendelkeznie kell olyan listával, amiben azok az intézmények vannak feltüntetve, amik az SNI gyermek a státuszának (jelen esetben autizmus) megfelelő speciális vagy integráló intézményeket tartalmazza. A jogszabály alapján ebből a listából választ a szülő speciális vagy integráló (többségi) intézményt, a szakértő véleménye szerint. A szomorú valóság az, hogy az ilyen lista ritka, mint a fehér holló.  Nyilván ennek is van logikus magyarázata, de a helyzeten a magyarázat nem segít. Ezért a családok gyakran már úgy érkeznek a vizsgálatra, hogy ők maguk kerestek iskolát vagy óvodát. Ha az iskola még egy befogadó nyilatkozatot is küld, az különösen könnyűvé teszi a Bizottság számára a kijelölést. Az ellátórendszer működése, működtetése szempontjából nem gondolom, hogy jó megoldás a családokra tolni az iskolák felkutatásának gyakran lehetetlen feladatát. Jelenleg azonban a legtöbb helyen ez a gyakorlat.

A vizsgálat végén alá fogják íratni a szülővel, hogy a vizsgálat megtörtént. Ez még nem a végleges Szakértői Bizottsági Vélemény. A Szakértői Bizottság hivatalos véleménye rendszerint nem készül el a vizsgálat napján. Az később, 15 napon belül, többnyire postán jut el a családhoz. Az egyik legfontosabb tanácsunk ezzel a dokumentummal kapcsolatban, hogy alaposan olvassuk el.

A Szakértői Véleménynek tartalmaznia kell többek közt:

 • a vizsgálat leírását és megállapításait
 • az SNI státusz megállapítását, vagy annak kizárását
 • az oktatás módját (integrált vagy speciális)
 • a kijelölt (elvben közösen választott) intézményt
 • a magántanulóság megállapítását (ha az a célszerű)
 • a szükséges fejlesztési feladatokat és annak időkeretét (ezt a köznevelési törvény pontosan meghatározza)
 • az esetleges tantárgyi felmentéseket vagy könnyítéseket
 • a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot (autizmus estében nem kiköthető, hogy csak autizmus szakot végzett szakember segítse a gyermeket, mivel az egyetemi szintű autizmus-képzés még annyira új, hogy nincs megfelelő számú végzett gyógypedagógus)
 • végül tartalmazni kell a fellebbezés módját

Nézzük most az utolsó pontot. A szülőnek nem kötelező egyetértenie a Szakértői Véleménnyel. Ha bármelyik ponttal nem értünk egyet, akkor ezt írjuk le egy hivatalos levélben (aláírás, dátum, stb.) és a levelet az eredeti Szakértői Vélemény másolatával, tértivevénnyel küldjük vissza postán. A tértivevény biztosítja a levél hivatalos érkeztetését és visszakapjuk az átvételt igazoló papírt. Nagyon fontos, hogy ezt 15 napon belül meg kell tenni!  Ekkor a Szakértői Bizottságnak új vizsgálatot kell kezdeményeznie.

Eddig elsősorban az óvodai / iskolai elhelyezés miatti vizsgálatokról beszéltünk, de más esetekben is lehet a Szakértői Bizottsághoz fordulni. Továbbra is igaz, hogy ezt a szülő is megteheti bármikor, illetve leghamarabb az utolsó elfogadott, érvényes vélemény kelte után 6 hónappal.

Ilyenek esetek lehetnek például:

 • magántanulóság kezdeményezése
 • teljes felmentés valamilyen tantárgyból (ezt persze nem lehet az osztályozó értekezlet előtt 2 héttel, de január 31-ig igen)
 • felmentés értékelés alól
 • ha úgy érezzük, hogy több, kevesebb vagy másfajta segítségre van a gyermeknek szüksége, mint amit az előző vélemény tartalmaz – ezzel hiába nyüstöljük az iskolát /óvodát, ha a Szakértői nem írja le a megfelelő szakembert és/vagy óraszámot
 • vizsgákon (például felvételi vagy érettségi) igénybe vehető könnyítésekre, segítségekre vonatkozó javaslatért (több idő, csak szóban vagy csak írásban történő vizsgázás)

A jelentkezés módja ilyenkor ugyanaz, mint amit az előző bejegyzésben írtunk.

A következő bejegyzésben írunk majd arról, hogy mégis milyen szempontok alapján válasszunk intézményt. Milyen oktatási mód mellett döntsünk: speciális, szegregált, többségi, integrált, magántanulóság? És mit tehetünk, ha végképp nincs óvoda vagy iskola?

Forrás: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

BNO kód vs. SNI státusz>
Iskolaválasztás autista gyermeknek

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: Mars Alapítvány hírlevelére feliratkozó természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott személyes adat: név, e-mail cím, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH – www.naih.hu).

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-127388/2017

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa,

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu). 

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.