MARS MŰHELY 1.

Jobban értem, ha látom!

A vizuális támogatás gyakorlata – a látható információk szerepe
és eszközei autista gyermeket nevelő családok mindennapjaiban

3+3 alkalomból álló online képzés
autista gyerekeket nevelő szülőknek
és a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek.

A képzés felépítése:

3x2 óra elméleti rész (önmagában is választható):

2021. február 1.
2021. február 8.
2021 február 22.

+ 3x2 óra kiscsoportos konzultáció (az elméleti részt már végzettek számára),
a témához kapcsolódó saját kérdések megvitatása. (Részletek lejjebb.)

Időpontok később!

TELTHÁZ!

MIÉRT AJÁNLJUK?

Évtizedek kutatásai és tapasztalata bizonyítja, hogy a vizuális információkat, vagyis minden olyan információt, ami látható, a legtöbb autista gyermek

 • könnyebben érti
 • könnyebben dolgozza fel és
 • könnyebben is őrzi meg.

A vizuális támogatás számos ismert, autista emberek támogatására kidolgozott módszertan alapja, (pl. TEACCH módszertan, vagy a PECS – képcserés kommunikációs rendszer), alkalmazásukhoz képzett szakemberek támogatása szükséges. Azonban szülőként, közeli családtagként és segítő szakemberként is nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy a vizuális támogatáson alapuló eszközöket a hétköznapokban, otthoni környezetben és az élet különböző színterein (pl. óvoda, iskola, vendégség) sikerrel alkalmazzuk.

MIBEN SEGÍT A VIZUÁLIS TÁMOGATÁS?

 • Könnyebb vele a gyermek figyelmét felkelteni.
 • Érthetőbb a gyermek számára, így a kölcsönös megértést erősíti.
 • Segítségével könnyebben feldolgozható válaszokat kap a kérdéseire – pl. mit, mikor, kivel, hol, hogyan stb. fogunk csinálni.
 • Ezért nyugodtabbá, kiszámíthatóbbá, így sokkal biztonságosabbá teheti számára a környezetet, a mindennapokat.
 • Nem kell „százszor” újra elmondanunk mindent, mert a vizuális információ megmarad.
 • Segítségével a gyermek megélheti önállóságát, könnyebben hozhatja meg saját választásait, döntéseit.

KIKNEK AJÁNLJUK?

 • autista gyermeket nevelő szülők és más közeli családtagoknak
 • a közösségekben dolgozó kisgyermeknevelőknek, óvónőknek, tanítóknak, tanároknak és más segítő szakembereknek.

A képzés olyan résztvevők számára hasznosítható a legjobban, akik a már rendelkeznek valamennyi alapismerettel az autizmusról.

KIK VEZETIK?

dr. Simó Judit

gyermekpszichiáter

Nagy Orsolya

konduktor, autista gyerekeket nevelő szülő

MIT FOGUNK CSINÁLNI?

I. blokk

Bevezető képzés. Szemléleti alapok, a vizuális támogatás elve, eszközei, alkalmazása

Nagycsoport, maximum 50 fő részvételével

Időpontok: Február 1., hétfő - 18 óra
Február 8., hétfő - 18 óra
Február 22., hétfő - 18 óra
1. Szemléleti , elméleti
és gyakorlati alapok
2. A vizuális támogatás
módszerei, eszközei
3. Gyakorlati alkalmazás,
elkészítés, bevezetés

II. blokk

Az I. blokkot végzettek számára személyesebb, egyéni, mindennapi gyakorlati kérdések megvitatása

Kiscsoport, 4-5 fő részvételével.A kiscsoportokat a gyermekek életkorának és a legégetőbb kérdéseknek megfelelően állítjuk össze, pedagógusok számára igény és lehetőség szerint külön kiscsoportot indítunk.

Időpontok: később

Konkrét helyzetek,
konkrét megoldások.
Konkrét helyzetek,
konkrét megoldások.
Konkrét helyzetek,
konkrét megoldások.

HOGYAN?

Minden MŰHELY online formában érhető el, így

 • nem kell bébiszittert keresni a gyerek(ek)hez
 • nem kell utazni, így könnyebben megszervezhető a jelenlét
 • sokkal több ember számára elérhető, az ország bármely pontjáról, akár a határon túlról is

Itt tudsz jelentkezni!

Ha szeretnél részt venni az online tréningen, az űrlap kitöltésével regisztrálhatsz.

 

Tréning teljes díja
12.000 Ft / fő / 3 alkalom – 1. rész – előadások
12.000 Ft / fő / 3 alkalom – 2. rész – gyakorlati műhely munka

Időpontok:
2021. február 1., hétfő, 18:00 óra
2021. február 8., hétfő, 18:00 óra
2021. február 22., hétfő, 18:00 óra


Gyermeke jár-e:
Jelentkezési és fizetési határidő: január 27.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tréninget minimum 10 fő részvétele esetén áll módunkban megtartani.
A részvételt a regisztrációs díj beérkezését követően néhány napon belül tudjuk visszaigazolni.

Kérjük, a jelentkezésének megfelelő 3 vagy 6 alkalomra vonatkozó díj összegét szíveskedjen a Mars Autistákért Alapítvány, Budapest Banknál vezetett 10101535-27402800-01005005 számlájára utalni.

A visszaigazoláskor fogjuk küldeni a webinar bejelentkezéshez szükséges információkat.

A lemondást írásban kell megtenni!

A január 30-ig beérkezett írásos lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszautalásra kerül, azonban az ezt követően érkezett lemondást nem áll módunkban elfogadni, a befizetett összeget visszafizetni. (Természetesen lehetőség van arra, hogy más vegyen részt a tréningen, vagy későbbi tréningen felhasználják a regisztrációt.)0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
 • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.